Khoa Lý thuyết cơ sở và Giáo dục thường xuyên

Khoa LTCS&GDTX là khoa chuyên môn của trường Trung cấp nghề vùng U  Minh Thượng, có chức năng quản lý đào tạo, bồi dưỡng và giảng dạy về lĩnh vực GDTX và các môn học chung theo quy định về đào tạo.

2

 DANH SÁCH GIÁO VIÊN KHOA LTCS&GDTX

TT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ Điện thoại Email
1 Nguyễn Hiếu Tròn CN SP Toán - Tin Giáo viên 0944.489.065   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 Lê Nguyên Song Ái CN Ngữ văn Giáo viên 01274812205 lnsai@vumt.edu.vn
3 Danh Tỷ CN SP Hóa học Giáo viên 0939259513 dty@vumt.edu.vn
4 Vũ Thị Thuận CN SP Sinh học Giáo viên  0932.949436 vtthuan@vumt.edu.vn