Phòng Đào tạo

A. Chức năng và nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Đào tạo tham mưu cho Ban Giám hiệu lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý hoạt động đào tạo tại trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng.

2. Nhiệm vụ

a) Giúp hiệu trưởng thực hiện các công việc sau:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy hằng năm và kế hoạch đào tạo dài hạn của nhà trường;

- Lập kế hoạch và tổ chức việc xây dựng các chương trình, giáo trình, học liệu dạy nghề;

- Lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, thi tốt nghiệp, công nhận và cấp bằng, chứng chỉ nghề;

- Tổ chức thực hiện và quản lý quá trình đào tạo, bồi dưỡng nghề;

- Quản lý việc kiểm tra, thi theo quy định;

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.

b) Thực hiện các công việc giáo vụ gồm: lập các biểu bảng về công tác giáo vụ, dạy và học, thực hành, thực tập nghề; theo dõi, tổng hợp, đánh giá chất lượng các hoạt động dạy nghề; thống kê, làm báo cáo theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của cơ quan quản lý cấp trên và của hiệu trưởng.

c) Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của hiệu trưởng.

B. Tổ chức nhân sự:

nhan su pdt

C. Thông tin liên hệ:

- Điện thoại: 0773.809.228

- Địa chỉ: Phòng Đào tạo Trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Quốc lộ 63, ấp Cạn ngọn A, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng.