Phòng Dịch vụ và Giải quyết việc làm

Phòng Dịch vụ và Giải quyết việc làm (DV&GDVL) làm một phòng chức năng của trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng.

Theo cơ cấu của nhà trường, phòng DV&GQVL  thực nhiệm nhiệm vụ rà soát tình hình đầu ra của học viên, tỉ lệ học viên có việc làm, nghề nghiệp, lập doanh nghiệp  sau khi học; tổ chức giảng dạy và quản lí các lớp lái xe các hạng A1, B2, thủy nội địa…; tổ chức kinh doanh các dịch vụ của nhà trường như cho thuê mướn cơ sở vật chất, dịch vụ văn phòng...