Phòng Tổ chức - Hành chính

Phòng Tổ chức - hành chính là đầu mối tổ chức hành chính của Nhà trường, chịu trách nhiệm tham mưu về tuyển dụng  đội ngũ nhân sự, quản lí toàn diện hồ sơ, lí lịch của cán bộ, giáo viên, viên chức của Nhà trường.

Phòng chịu trách nhiệm đề xuất, phát hành các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá viên chức hàng năm, công tác thi đua - khen thưởng, kỉ luật, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển VC, GV, NV toàn trường; các chính sách khuyến khích, quyền lợi của nhân sự Nhà trường.

Danh sách cán bộ, giáo viên phòng Tổ chức - Hành chính

STT Họ và tên Chức vụ Số ĐT Email (@vumt.edu.vn)
1 Trương Hoàng Tòng Trưởng phòng 0945.345.457  thtong
2 Hồ Song Ngạn Giáo viên    hsngan
3 Mai Thị Chưởng Giáo viên    mtchuong
4 Nguyễn Thị Út Ca Giáo viên   ntuca
5 Trương Minh Vương Bảo vệ    
6 Phạm Hoàn Liêm Bảo vệ    
7 Nguyễn Giàu Em Tạp vụ