Ban Giám hiệu trường Trung cấp nghề vùng U Minh Thượng

Hiệu trưởng: Huỳnh Thanh Tuấn 

Chịu trách nhiệm chung về toàn bộ hoạt động của Trường, định hướng và phát triển nhà Trường theo sự quản lí của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, tuân thủ các hoạt động điều hành theo quy định của Điều lệ Trường và các quy định khác có liên quan.

Trực tiếp quản lý phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Đào tạo, bộ phận kế toán và các phòng/khoa thuộc chuyên môn dạy nghề.

Phó Hiệu trưởng: Trần Văn Được 

Chịu trách nhiệm về công tác đào tạo, chất lượng đào tạo; công tác chính trị, tư tưởng, an ninh trật tự, công tác học viên, các công tác làm đầu mối phối hợp; công tác văn thể...

Trực tiếp chỉ đạo điều hành các mặt công tác chung khi Hiệu trưởng không có mặt; trực tiếp điều hành công tác đoàn thể...

Đơn vị quản lí trực tiếp: Khoa LTCS&GDTX.